National Taiwan Normal University
 • 教育、語言 全球前50大
 • 邁向頂尖大學 創新教學有成
 • 研究發現 冰河極端氣候促成板塊運動
 • 劉國松講座教授獲頒美國文理科學院院士
 • 學華語到臺灣 送華語到世界
 • QS學科排名 10學科入榜
  教育、 語言 全球前50大
  改寫教科書!
  研究發現 冰河極端氣候促成板塊運動
  劉國松講座教授
  榮膺美國文理科學院院士
  送華語到世界 國家華語專辦成立
  邁向頂尖大學 創新教學有成
  慶祝七十週年校慶
  70
  七十躍國際
  百年新世紀
  National Taiwan Normal University 70th Anniversary
通過A+優先等級無障礙網頁檢測