Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุนการศึกษา

1) ทุนการศึกษาของสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

ทุนการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)
● ระดับปริญญาตรี: นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาเดือนละ15,000 เหรียญไต้หวัน ﹡ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะสูงสุดเวลา 4 ปี

● ระดับปริญญาโท: นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาเดือนละ20,000 เหรียญไต้หวัน﹡ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลาสูงสุด 2 ปี

● ระดับปริญญาเอก: นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาเดือนละ20,000 เหรียญไต้หวัน ﹡ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลาสูงสุด 4 ปี

● ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่1 กุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนมีนาคม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านสำนักงานประจำต่างประเทศของไต้หวันตามสัญชาติของตน หรือสมัครผ่านสำนักงานประจำต่างประเทศของไต้หวันตามที่ประเทศของตนสังกัดอยู่
* หมายเหตุ : หากมีการพักการเรียนระหว่างภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกฎของมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาโดยกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)
● ระดับปริญญาตรี : นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาเดือนละ30,000 เหรียญไต้หวัน ได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะสูงสุดเวลา 4 ปี ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนก่อนจะได้รับอนุมัติทุนการศึกษา

● ระดับปริญญาโท: นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาเดือนละ30,000เหรียญไต้หวัน ได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลาสูงสุด 2 ปี ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนก่อนจะได้รับอนุมัติทุนการศึกษา

● ระดับปริญญาเอก : นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาเดือนละ30,000 เหรียญไต้หวัน ได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลาสูงสุด 4 ปี ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนก่อนจะได้รับอนุมัติทุนการศึกษา

● ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่1 กุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนมีนาคม

● หน่วยงานที่รับผิดชอบ:
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านสำนักงานประจำต่างประเทศของไต้หวันตามสัญชาติของตน
หรือสมัครผ่านสำนักงานประจำต่างประเทศของไต้หวันตามที่ประเทศของตนสังกัดอยู่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ : หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบริการนักศึกษาต่างชาติflyto_brown
TEL: +886-2-7734-1271
E-mail: intlntnu@gmail.com
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง flyto_brown

2) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันและทุนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

เพื่อตอบสนองนโยบายในการขยายการรับนักศึกษาต่างชาติของรัฐบาล และเสริมสร้างศักยภาพแก่หน่วยงานที่มีนักศึกษาต่างชาติผู้มีความรู้ความสามารถศึกษาอยู่ ในการที่จะพัฒนาและเผยแพร่ความเป็นสากล จึงได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่และทุนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นพิเศษเฉพาะนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ
ผู้มีสิทธิ์รับทุน : เป็นนักศึกษาใหม่ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน และไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ
จำนวนเงินทุนการศึกษาที่จะได้รับและวิธีการจ่ายเงินทุน:

1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่:
นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกจะได้รับทุนการศึกษาคนละ 150,000 เหรียญไต้หวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับทุนการศึกษาคนละ 100,000 เหรียญไต้หวัน


2. ทุนการศึกษาจ่ายเป็นรายเดือน:


(1) นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกจะได้รับทุนการศึกษาเดือนละ 15,000 เหรียญไต้หวัน
A.
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับทุนการศึกษาเดือนละ 10,000
B. เหรียญไต้หวัน รวมทั้งสิ้น 10 เดือน สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน พักการเรียนหรือลาออก หรือมีบันทึกเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสม จะยกเลิกการให้ทุนทันที

(2) ทุนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา:
A. ผู้รับทุนระดับปริญญาตรีจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน แต่ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษา
B. ผู้รับทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าหน่วยกิต
C.สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน พักการเรียนหรือลาออก หรือมีบันทึกเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสม จะยกเลิกการให้ทุนทันที

ช่วงเวลายื่นขอทุนการศึกษา: นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน ให้กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอทุนการศึกษา และนำส่งโดยมีเอกสารการสมัครเข้าเรียนแนบมาด้วย

การประเมินผลการรับทุน :แต่ละคณะจะเป็นผู้พิจารณาทุนการศึกษารวมทั้งส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนและเอกสารการสมัครทุนที่เกี่ยวข้องส่งไปที่ หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
  1. ข้อควรทราบในการสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่และทุนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา download
  2. ใบสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ download

หน่วยงานบริการข้อมูล : หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบริการนักศึกษาต่างชาติ flyto_brown
โทร: +886-2-7734-1271
E-mail: intlntnu@gmail.com

3) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน

เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรร “ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ”ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

1. จำนวนเงินทุน: เงินทุนการศึกษา คนละ 10,000 เหรียญไต้หวัน (313 เหรียญสหรัฐ)พิจารณาให้ทุนการศึกษาครึ่งปีต่อหนึ่งครั้ง ช่วงเวลารับทุนคือ ระหว่างช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน และระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

2. คุณสมบัติผู้สมัคร:

A.
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 16 หน่วยกิต มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป ในภาคการศึกษาก่อนหน้านั้น

B.
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก จะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 วิชา มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไปในภาคการศึกษาก่อนหน้านั้น หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาเสนอแผนงานวิจัยให้เพื่อขอรับทุนการศึกษา ซึ่งเงื่อนไขนี้จำกัดการขอรับทุนได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

C.
วิธีการสมัคร :เปิดรับสมัครขอทุนปีละ 2 ครั้งหลังจากการแจ้งจำนวนทุนการศึกษาที่จัดสรรในแต่ละคณะสามารถสมัครขอรับทุนภายในหนึ่งเดือนหลังจากเปิดภาคการศึกษา โดยนำใบสมัคร ใบแสดงผลการเรียนของภาคการศึกษาก่อนหน้านั้น และเอกสารรับรองว่าตนไม่ได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่นในภาคการศึกษานั้นแล้วยื่นขอสมัครรับทุนการศึกษาได้ที่คณะของตน วันเวลารับสมัครให้ยึดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

  1. วิธีการจ่ายทุนนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน download
  2. ใบสมัครทุนนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน download

หน่วยงานบริการข้อมูล : หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบริการนักศึกษาต่างชาติ flyto_brown
โทร: +886-2-7734-1271
E-mail: intlntnu@gmail.com


ทุนอื่นๆ เพิ่มเติม กรุณาศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ หน้าทุนการศึกษา 國際事務處網站獎助學金專區


Homeความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน│สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน
หลักสูตรและการสมัครเข้าเรียนศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำวัน
การสมัครหอพักทุนการศึกษาสำรวจไทเปถาม – ตอบ: ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติติดต่อสอบถามดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ