Home

 

 

 

 

 

 

 

ถาม – ตอบ: ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 1. มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (ซือต้า) อยู่ที่ไหน ?
 2. จุดเด่นของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันคืออะไร ?
 3. สถานะความเป็นนักศึกษาต่างชาติหมายถึงอะไร ?
 4. มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันเปิดภาคการศึกษาเมื่อไร ?
 5. หนึ่งปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีกี่ภาคการศึกษา ?
 6. มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในทุกคณะหรือไม่ ?
 7. หากต้องการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันจะต้องมีระดับความรู้ภาษาจีนในเกณฑ์ดีมากน้อยแค่ไหน ?
 8. มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีหลักสูตรเรียนภาษาจีนหรือไม่ ?
 9. หากต้องการเรียนหลักสูตรที่มีปริญญาบัตร จะต้องสมัครอย่างไร ?
 10. หากต้องการเรียนในศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน จะต้องสมัครอย่างไร ?
 11. การเรียนหลักสูตรปริญญาบัตร ในแต่ละปีจะต้องเตรียมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินจำนวนเท่าไร ?
 12. มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติหรือไม่ ?
 13. มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติหรือไม่ ?
 14. นักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานพิเศษในไต้หวันได้หรือไม่ ?


1.มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (ซือต้า) อยู่ที่ไหน?

A:มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (ซือต้า) แบ่งเป็น 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตส่วนกลาง วิทยาเขตส่วนย่อย และวิทยาเขตหลินโข่ว วิทยาเขตส่วนกลางและวิทยาเขตส่วนย่อยนั้น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไทเป วิทยาเขตหลินโข่วตั้งอยู่ในอำเภอไทเป วิทยาเขตส่วนกลางอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ากู่ถิง สายซินเตี้ยน ส่วนวิทยาเขตส่วนย่อยนั้น อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ากงกว่านและวั่นหลง
ด้านล่างคือที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละวิทยาเขต :
วิทยาเขตส่วนกลาง:
No.162, Sec.1, Heping East Road , Taipei 10610 , Taiwan (ROC)
โทร: +886-2-7734-1111

วิทยาเขตกงกว่าน
No.88, Sec. 4, Tingzhou Rd., Wenshan Dist., Taipei City 10677, Taiwan(ROC)
โทร: +886-2-7734-6666

วิทยาเขตหลินโข่ว
No.2, Sec. 1, Ren-ai Rd., Linkou Township, Taipei County 244, Taiwan(ROC)
โทร: +886-2-7714-8888

*รายละเอียดการเดินทางแต่ละวิทยาเขต กรุณาดูเว็บไซต์ หน้าข้อมูลการคมนาคม 認識師大-交通訊息頁面2. จุดเด่นของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันคืออะไร ?

A:มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันได้รับการยอมรับมานานว่าเป็นแหล่งผลิตและอบรมบุคคลากรทางด้านการศึกษาระดับกลางที่สำคัญ โดยเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และพลศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลและศูนย์รวมวัฒนธรรมอันหลากหลาย คณะที่เปิดสอน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะการกีฬาและสันทนาการ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลาง ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2499 นอกจากจะมีประวัติอันยาวนานแล้ว ศูนย์ภาษาแห่งนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันอีกด้วย

3. สถานะความเป็นนักศึกษาต่างชาติหมายถึงอะไร?

A:ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด(ข้อบังคับเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในไต้หวัน) ระเบียบการสมัครเข้าเรียนให้ยึดตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศครั้งล่าสุดเป็นกฎระเบียบการสมัครเข้าเรียนของนักศึกษาต่างชาติ กรุณาไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการที่
http://www.edu.tw/content.aspx?site_content_sn=23092 หรือ
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=H0110001
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลที่กฎหมายสัญชาติไต้หวันมาตรา 2 กำหนด คือไม่มีสัญชาติไต้หวันและไม่ได้มีสถานภาพเป็นชาวจีนโพ้นทะเล(รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและจีนแผ่นดินใหญ่)
หมายเหตุ : ตามกฎหมายสัญชาติไต้หวันมาตรา 2 กล่าวโดยสรุปว่า :
หากมีข้อหนึ่งข้อใดที่ตรงกับลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบุคคลผู้ถือสัญชาติไต้หวัน :

(1) ผู้ถือกำเนิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นคนไต้หวัน【*】

(2) บุคคลผู้ได้กำเนิดหลังจากบิดาหรือมารดาได้เสียชีวิต โดยที่บิดาหรือมารดาขณะเสียชีวิตนั้นถือสัญชาติไต้หวัน【*】

(3) บุคคลผู้ได้กำเนิดในเขตแดนไต้หวัน แต่ไม่ปรากฏบิดาและมารดาที่ชอบโดยกฎหมาย หรือบิดาและมารดาเป็นบุคคลไร้สัญชาติ

(4) ผู้ที่เปลี่ยนสัญชาติ

【*】ผู้ที่ถือกำเนิดก่อนวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 ให้ยึดสัญชาติของบิดาเป็นหลัก

4. มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันเปิดภาคการศึกษาเมื่อไร ?

A:หนึ่งปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีสองภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 16 สัปดาห์ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (ภาคฤดูใบไม้ร่วง) คือ ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนมกราคม จากนั้นเป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูหนาว ภาคการศึกษาที่สอง (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) คือ ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมิถุนายน จากนั้นเป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน


5. หนึ่งปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีกี่ภาคการศึกษา ?

A:ภาคการศึกษาที่หนึ่งเปิดเรียนประมาณกลางเดือนกันยายน ภาคการศึกษาที่สองเปิดเรียนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์


6. มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในทุกคณะหรือไม่ ?

A:มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมิได้เปิดรับนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดทุกสาขาวิชา ปัจจุบันมี 49 สาขาวิชาที่รับนักศึกษาต่างชาติ สำหรับสาขาวิชาที่รับสมัครนักศึกษาต่างชาติ สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ การสมัครเข้าเรียนในคณะต่าง ๆ


7. หากต้องการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันจะต้องมีระดับความรู้ภาษาจีนในเกณฑ์ดีมากน้อยแค่ไหน ?

A:ผู้สมัครเข้าศึกษาไม่จำเป็นต้องมีระดับความรู้ภาษาจีนที่ดีมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบการรับนักศึกษาของแต่ละคณะ อย่างไรก็ดีแนะนำว่าควรมีทักษะด้านภาษาจีนระดับหนึ่ง เพื่อที่จะสามารถใช้ในการเรียนได้


8. มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีหลักสูตรเรียนภาษาจีนหรือไม่ ?

A:มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนกลางสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งแบ่งเป็นหลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ทั้งหมด 4 หลักสูตร ใว้ให้นักเรียนต่างชาติเลือกเรียน นอกจากนี้ทางศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางยังได้เปิดวิชาภาษาจีนระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูงและวัฒนธรรมจีนแบบที่ไม่คิดหน่วยกิตอีกด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลาง


9. หากต้องการเรียนหลักสูตรที่มีปริญญาบัตร จะต้องสมัครอย่างไร ?
10. หากต้องการเรียนในศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางของมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน จะต้องสมัครอย่างไร ?

A:ศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางใน 1 ปี จะแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 3 เดือน นอกจากนี้ยังมีภาคการศึกษาฤดูร้อนอีกหนึ่งภาคการศึกษาด้วย วิธีการสมัคร และวันปิดรับสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซด์ของศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลาง http://www.mtc.ntnu.edu.tw/index.html

11. การเรียนหลักสูตรปริญญาบัตร ในแต่ละปีจะต้องเตรียมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินจำนวนเท่าไร ?

A:
ค่าเล่าเรียน: ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ 47,180 - 55,200 เหรียญไต้หวัน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกภาคการศึกษาละ 47,180 - 55,200 เหรียญไต้หวัน
ค่าอาหาร: ประมาณเดือนละ 6,000 - 8,000 เหรียญไต้หวัน( 200-270 เหรียญสหรัฐฯ)
ค่าที่พัก: หอพักภายในมหาวิทยาลัย อยู่ที่ประมาณเดือนละ650 - 1,800 เหรียญไต้หวัน ( 20 - 60 เหรียญสหรัฐฯ ) ห้องเช่าเดี่ยวนอกมหาวิทยาลัย อยู่ที่ประมาณเดือนละ6,000-10,000 เหรียญไต้หวัน ( 190-325 เหรียญสหรัฐฯ )ยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ: เช่น ค่าประกันสุขภาพ ค่าตำราเรียน ค่าของใช้ประจำวัน ค่าเดินทาง ค่าน้ำค่าไฟอยู่ที่ประมาณเดือนละ6 ,000 - 8 ,000 เหรียญไต้หวัน ( 200-270 เหรียญสหรัฐฯ )

12. มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติหรือไม่ ?

A:นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยได้ โดยนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใหม่จะได้รับการพิจารณาให้เข้าอยู่ในหอพักก่อนโดยทั่วไปแล้วนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีมักจะไม่มีปัญหาในการสมัครเข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกนั้น ขอแนะนำให้รีบสมัครจะเป็นการดีที่สุด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
หอพักของมหาวิทยาลัย
สำนักกิจการนักศึกษาฝ่ายหอพักนักศึกษา


13. มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติหรือไม่ ?

A:ทางมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน ได้จัดทุนการศึกษาพิเศษ สนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยแบ่งเป็นสองลักษณะดังนี้

1. ทุนสำหรับนักศึกษาใหม่และทุนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ:สามารถสมัครทุนนี้เมื่อสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน
ทุนสำหรับนักศึกษาใหม่:
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จะได้รับทุนการศึกษาคนละ 15,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ระดับปริญญาตรีจะได้รับทุนการศึกษาคนละ 10,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน (2) ทุนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน โดยนักศึกษาจะรับผิดชอบเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาจะรับผิดชอบเฉพาะค่าหน่วยกิต
2.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ : นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาคนละ 10,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วิธีการสมัครทุนของนักศึกษาต่างชาติของNTNU
หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบริการนักศึกษาต่างชาติ
โทร. 886-2-7734-1271

14. นักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานพิเศษในไต้หวันได้หรือไม่ ?

A:ได้ โดยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐจีนได้กำหนดไว้ว่า นักศึกษาต่างชาติจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานก่อน จึงจะสามารถทำงานได้ ดังนั้นหากไม่มีเอกสารรับรอง จะถือว่าเป็นการทำงานโดยผิดกฎหมาย นักศึกษาต่างชาติจะสามารถทำงานในไต้หวันได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :
เงื่อนไข :
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือทางสาขาวิชาที่เรียนอยู่ต้องการให้ช่วยงานหรือเป็นการฝึกงานนอกสถาบัน หรือ ทำงานที่มีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาการเฉพาะทางให้กับไต้หวัน
ระยะเวลาที่อยู่ในไต้หวัน :
หากศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอาชีวศึกษาต่าง ๆ จะต้องมีสภาพเป็นนักศึกษามาแล้วหนึ่งภาคการศึกษา หรือ หากเป็นนักศึกษาในศูนย์การเรียนการสอนภาษา ต้องเรียนครบหนึ่งปี


Homeความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน│สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน
หลักสูตรและการสมัครเข้าเรียนศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำวัน
การสมัครหอพักทุนการศึกษาสำรวจไทเปถาม – ตอบ: ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติติดต่อสอบถามดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ