HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรและการสมัครเข้าเรียน

 • หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • ปัจจุบันมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาใน 49 สาขาวิชา ในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ และภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนและปลายเดือนมีนาคมของทุกปี เวลารับสมัครและสาขาวิชาจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ข้อมูลเกี่ยวกับคณะและสาขาวิชา เอกสารที่ใช้ในการสมัคร วิธีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และข้อกำหนดอื่น ๆสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้ที่ หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ หมวดระเบียบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ .

  ตารางคณะที่รับนักศึกษาต่างชาติ

  click to enlarge


 • ระบบการศึกษาและการสมัครเข้าเรียน
 • ภาคเรียนที่รับสมัคร

  กำหนดเวลาการสมัคร

  เปิดภาคเรียน

  ปิดภาคเรียน

  ช่วงเวลาปิดภาคเรียน

  ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง

  สิ้นสุดประมาณ 15มีนาคม

  กันยายน

  มกราคม

  ปิดเรียนภาคฤดูหนาว ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

  ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

  สิ้นสุดประมาณ 31ตุลาคม

  กุมภาพันธ์

  มิถุนายน

  ปิดเรียนภาคฤดูร้อน ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือน กันยายน

  หากวันเวลาที่กำหนดมีการเปลี่ยนแปลงให้ยึดตามระเบียบการรับสมัครภาษาจีนเป็นหลัก

  ●การสมัครเข้าเรียน:

  สำหรับรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนของนักศึกษาต่างชาติ ท่านสามารถดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครเข้าเรียนของนักศึกษาต่างชาติ(Admission Prospectus for International Students)ได้จากทางเว็บไซต์ของหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์

  1.คุณสมบัติของผู้สมัคร(Qualifications):

  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันกำหนดตาม “ข้อบังคับเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในไต้หวัน” ระเบียบการสมัครเข้าเรียนให้ยึดตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศครั้งล่าสุดเป็นหลัก สำหรับกฎระเบียบการสมัครเข้าเรียนของนักศึกษาต่างชาติ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ

  http://www.edu.tw/content.aspx?site_content_sn=23092
  หรือ http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=H0110001

  ทั้งนี้ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลที่กฎหมายสัญชาติไต้หวันมาตรา 2 กำหนด คือไม่มีสัญชาติไต้หวันและไม่ได้มีสถานภาพเป็นชาวจีนโพ้นทะเล:
  1) สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2) สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
  3) สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

  หมายเหตุ : ตามกฎหมายสัญชาติไต้หวันมาตรา 2 กำหนดไว้ว่า: ผู้ที่มีลักษณะข้อหนึ่งข้อใดตรงกับลักษณะดังต่อไปนี้
  ให้ถือว่าเป็นบุคคลผู้ถือสัญชาติไต้หวัน:
  1) ผู้ถือกำเนิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นคนไต้หวัน【*】
  2) บุคคลผู้ได้กำเนิดหลังจากบิดาหรือมารดาได้เสียชีวิต โดยที่บิดาหรือมารดาขณะเสียชีวิตนั้นถือสัญชาติไต้หวัน【*】
  3) บุคคลผู้ได้กำเนิดในเขตแดนไต้หวัน แต่ไม่ปรากฏบิดาและมารดาที่ชอบโดยกฎหมาย หรือบิดาและมารดาเป็นบุคคลไร้สัญชาติ
  4) ผู้ที่เปลี่ยนสัญชาติ

  【*】ผู้ที่ถือกำเนิดก่อนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 ให้ยึดสัญชาติของบิดาเป็นหลัก

  2.เอกสารในการสมัคร(Documents Required):

  I. เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครสำหรับทุกคณะ(For all programs):

  (1)ใบสมัคร 3 ชุด (กรุณากรอกใบสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตให้เรียบร้อยก่อนพิมพ์ใบสมัคร)

  (2)รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (กรุณาติดบนใบสมัคร)

  (3)หลักฐานฉบับจริงการชำระค่าสมัครที่ออกโดยการไปรษณีย์แห่งไต้หวัน หรือใบเสร็จการชำระเงินผ่านการโอนในสกุลดอลลาร์สหรัฐ

  (4)สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนหนึ่งชุด

  (5)สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด ภาษาต้นฉบับ2 ชุด

  (6)สำเนาหลักฐานใบแสดงวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดหรือเทียบเท่า ฉบับภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชุด:
  โดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
  A. ลงประทับตรารับรองหลักฐานใบแสดงวุฒิการศึกษาจากหน่วยงานประจำต่างประเทศของไต้หวัน หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารแล้วสามารถส่งฉบับสำเนาได้
  B. ใบแปลหลักฐานใบแสดงคุณวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดฉบับจริง (ใส่ซองปิดผนึก)ที่ออกให้โดยทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัด โดยส่งตรงมาที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์

  (7)สำเนาใบแสดงผลการเรียนขั้นสูงสุดฉบับภาษาจีนหรืออังกฤษ จำนวน 2 ชุด:โดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
  A. ลงประทับตรารับรองจากหน่วยงานประจำต่างประเทศของไต้หวัน หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารแล้วสามารถส่งฉบับสำเนาได้
  B. ใบแปลสำเนาใบแสดงผลการศึกษาขั้นสูงสุดฉบับจริง (ใส่ซองปิดผนึก)ที่ออกให้โดยทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ส่งโดยตรงมาที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
  *หมายเหตุ เอกสารที่ได้ส่งตรงจากทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้สมัครนั้นไม่สามารถส่งคืนผู้สมัครและไม่อนุญาติให้ถ่ายสำเนา

  (8) เอกสารรับรองสถานภาพทางการเงิน: กรุณามอบเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  ■ สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพทางการเงินที่หน่วยงานประจำต่างประเทศของไต้หวันลงประทับตรารับรองแล้ว 1 ชุด
  ■ หนังสือรับรองสถานภาพทางการเงินที่ออกให้โดยสถาบันการเงินในต่างประเทศ ที่ปิดผนึกอย่างเป็นทางการ ส่งโดยตรงมาที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
  ■ หลักฐานทุนการศึกษา
  ■ สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพทางการเงินซึ่งออกให้ไม่เกินสามเดือนโดยสถาบันทางการเงินของไต้หวัน 1 ชุด
  ■ หากหลักฐานทางการเงินไม่ใช่เป็นของผู้สมัคร ต้องแนบเอกสารการรับรองสถานภาพทางการเงินและหลักฐานการฝากเงินของผู้สนับสนุน ในกรณีที่หลักฐานการเงินนั้นไม่ได้ออกให้โดยสถาบันทางการเงินของไต้หวันจะต้องผ่านการลงตราประทับรับรองจากหน่วยงานประจำต่างประเทศของไต้หวัน

  (9) ซองจดหมาย 1ซอง(ขนาด 16 ซม. x 23 ซม. ขึ้นไป)ไม่ต้องติดแสตมป์ เขียนชื่อ ที่อยู่ติดต่อกลับให้ชัดเจน (ใช้แจ้งผลการสมัคร)

  (10)สำหรับเอกสารที่ต้องยื่นสมัครต่อคณะต่างๆ กรุณาอ่านรายละเอียด “เอกสารที่ต้องส่ง” และ “ข้อกำหนด” ของแต่ละคณะในเอกสารการรับสมัคร
  ข้างต้น “ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานประจำต่างประเทศของไต้หวัน” หมายถึงสถานทูต สถานกงสุล หน่วยงานประจำต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน
  ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัคร นอกจากคณะได้กำหนดไว้ว่าจะคืนให้ภายหลัง

  II. เอกสารอื่นๆ ที่แต่ละคณะกำหนดให้ยื่นควบคู่กับใบสมัคร, หลักเกณฑ์การพิจารณา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ กรุณาอ่านรายละเอียด “เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม” และ “ข้อกำหนด” ของแต่ละคณะในเอกสารการรับสมัคร

  3. ช่วงเวลารับสมัคร:

  ภาคฤดูใบไม้ร่วง : นับแต่วันเวลาที่กำหนดในระเบียบการรับสมัครจนถึง 15มีนาคม

  ภาคฤดูใบไม้ผลิ : นับแต่วันเวลาที่กำหนดในระเบียบการรับสมัครจนถึง 31ตุลาคม

  4. วิธีการสมัคร:


  สมัครทางอินเตอร์เน็ต : กรุณาเข้าไปสมัครที่ International Students Online Application System(http://www.ntnu.edu.tw/oia). หลังจากสมัครทางอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารการสมัครเข้าเรียนส่งทางไปรษณีย์ หรือนำมาสมัครด้วยตนเองที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์

  ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง : ต้องใช้รูปแบบการจ่าหน้าซองตามที่กำหนด ติดลงบนหน้าซองเอกสาร และให้ส่งเอกสารการสมัครมาที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันสิ้นสุดการรับสมัคร โดยถือวันเวลาที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก มิเช่นนั้นจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร ในกรณีนำส่งด้วยตนเองให้นำมาส่งที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนา ตึกผู่ตู้ต้าโหลว ชั้น 1 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 หากล่าช้าเกินกำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณา

  5. ค่าใช้จ่ายในการสมัครและวิธีการชำระเงิน:

  (1)
  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี-NT$1,200 (US$50)
  หลักสูตรระดับปริญญาโท-NT$1,500 (US$60)
  หลักสูตรระดับปริญญาเอก-NT$3,000 (US$120)

  ★ค่าใช้จ่ายในการสอบวัดระดับความสามารถพิเศษ (Technical test fees): ผู้สมัครสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ที่มีการสอบวิชาเฉพาะทางจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อีกเป็นจำนวน 2000 เหรียญไต้หวัน(80 เหรียญสหรัฐ)

  (2)วิธีการชำระเงิน

  1. สมัครภายในประเทศ : กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านทางไปรษณีย์แห่งชาติไต้หวัน แล้วนำหลักฐานยืนยันการโอนเงินแนบส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
  Please enclose the receipt in the application package.
  เลขที่บัญชี:19142594 ชื่อบัญชี: 國立臺灣師範大學國際事務處

  2.
  การสมัครจากต่างประเทศ : สั่งจ่ายโดยโอนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐผ่านธนาคาร( Telegraphic Transfer)

  (1) กรุณาโอนค่าสมัครโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ห้ามการสั่งจ่ายโดยเงินสกุลอื่นเมื่อทำการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาแนบใบเสร็จการชำระค่าสมัครตัวจริงส่งมาพร้อมกับใบสมัคร กรุณาอย่าส่งเงินสดทางไปรษณีย์

  (2)การโอนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐผ่านธนาคาร:กรุณานำหลักฐานการชำระเงินแนบส่งมาพร้อมใบสมัคร

  Beneficiary: National Taiwan Normal University 402U account
  Beneficiary Account Number: 185331000005
  Beneficiary Banking info:
  CHINA TRUST COMMERCIAL BANK
  JHONG-SIAO BRANCH

  Beneficiary Bank Address:
  1F., No.71, Sec.4, Jhong-siao E.Rd.,
  Da-an District, Taipei City 106, Taiwan ( R. O. C. )
  Swift Code: CTCBTWTP


  6. ประกาศผลการคัดเลือก

  (1) วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก จะยึดตามกำหนดการรับสมัครของแต่ละภาคการศึกษาซึ่งระบุไว้ในเอกสารการรับสมัคร โดยจะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบโดยวิธีการดังนี้
  ตรวจสอบผลทางโทรศัพท์ : 886-2-7734-1274 ตรวจสอบผลทางเว็บไซต์ : http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/apply/


  (2) นอกจากมีการลงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการคัดเลือก เป็นจดหมายลงทะเบียนผ่านทางไปรษณีย์ให้กับผู้สมัครอีกด้วย  Homeความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน│สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน
  หลักสูตรและการสมัครเข้าเรียนศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำวัน
  การสมัครหอพักทุนการศึกษาสำรวจไทเปถาม – ตอบ: ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติติดต่อสอบถามดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ