Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน
 • แนะนำชือต้า
 • มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (ซือต้า : NTNU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2489 แต่เดิมเป็นวิทยาลัยอบรมครูแห่งมณฑลไต้หวัน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางการศึกษาระดับกลางชั้นเยี่ยม ต่อมาปี พ.ศ. 2510 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมาจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2537 หลังจากได้มีการประกาศใช้กฎหมายการอบรมบุคลากรครู ทางมหาวิทยาลัยได้มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มคณะใหม่แล้ว ยังได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับนานาชาติในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเชิญชวนให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้มากขึ้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันได้มีความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ถึง 250 สถาบัน ทั้งจากประเทศจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โรมาเนีย ออสเตรีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฯลฯ จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 (Webometrics Ranking of World Universities)มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน อยู่ในอันดับที่ 17 ของเอเชีย และอันดับที่ 176 ของโลก ในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติ(รวมถึงนักเรียนในศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลาง)ประมาณ4,000คนมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันจึงถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลและรวมไว้ซึ่งความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม

  มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตส่วนกลาง วิทยาเขตกงก่วน (คณะวิทยาศาสตร์) และวิทยาเขตหลินโข่ว ซึ่งวิทยาเขตทั้งสามส่วนนี้ประกอบไปด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะดุริยางคศิลป์ คณะการจัดการ คณะเทคโนโลยี คณะกีฬาและสันทนาการ คณะการศึกษานานาชาติสำหรับชาวจีนโพ้นทะเล และคณะสังคมวิทยา รวมทั้งสิ้น 10 คณะ ซึ่งมีสาขาวิชาแยกย่อยรวม 58 สาขาวิชา ซึ่งในบรรดาคณะต่าง ๆ นี้ มีถึง 49 สาขาวิชา ที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา

  มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันมีหน่วยงานวิจัย และศูนย์การเรียนการสอนถึง 18 หน่วยงาน หนึ่งในนั้นคือ ศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลาง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2499 ซึ่งไม่เพียงแต่มีประวัติอันยาวนาน แต่ยังเป็นศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สองที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ศูนย์ภาษาแห่งนี้ทุกภาคการศึกษา (สามเดือน) จะเปิดสอนภาษาจีนกลางและชั้นเรียนวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง อีกทั้งกิจกรรมนอกชั้นเรียนอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักศึกษาจากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

  จำนวนนักศึกษา, อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

  จำนวนนักศึกษาทั้งหมด   

  10893

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี         

  6651

  นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย         

  4242

  จำนวนอาจารย์ประจำ

  853

  จำนวนอาจารย์พิเศษ

  491

  เจ้าหน้าที่

  555


 • บริการและสาธารณูปโภคต่างๆ
 • ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ลานประชุมและจัดการแสดง อุปกรณ์กีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย หอพักและที่พักรับรอง โรงอาหารและร้านค้า ศูนย์บริการสุขภาพ ที่ทำการไปรษณีย์และตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น

 • ข้อมูลการเดินทาง

  วิทยาเขตส่วนกลาง (วิทยาเขตหลักและหน่วยงานบริหาร)
  ที่อยู่ : No.162, Sec.1, Heping East Road, Taipei, Taiwan 10610 R.O.C
  เลขที่ 162 ถนนเหอผิงตง ตอน 1 เมืองไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 10610
  รถไฟฟ้า : จากสถานีกู่ถิง เดินไปทางทิศตะวันออก ใช้เวลาประมาณ 5 นาที
  รถประจำทาง:สาย 3、15、18、74、235、237、254、278、907(ลงป้ายซือต้า)

  วิทยาเขตกงก่วน (คณะวิทยาศาสตร์)
  ที่อยู่ : No.88 Tingchou Road, Sec.4, Taipei 10677 R.O.C
  เลขที่88 ถนนติงโจว ตอน 4 เมืองไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 10677
  รถไฟฟ้า : จากสถานีกงก่วน เดินไปทางทิศใต้ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
  รถประจำทาง : สาย 0 ใต้、เขียว13、30、74、109、36、251、252、253、278、284、290、530、606、623、624、644、647、648、650、660 (ลงป้ายวิทยาเขตซือต้า)

  วิทยาเขตหลินโข่ว (คณะการศึกษานานาชาติสำหรับชาวจีนโพ้นทะเล)
  ระยะการเดินทางจากวิทยาเขตส่วนกลางประมาณ 35นาที
  ที่อยู่ : No.2, Renai Road, Sec.1, Lin-Kou Shiang, Taipei County 24449 R.O.C
  เลขที่ 2 ถนนเหรินอ้าย ตอน 1 เมืองหลินโข่ว อำเภอไทเป สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) 24449

  รถประจำทาง:
  สถานีไทเปวิทยาเขตหลินโข่ว (Sanchung Bus)
  [ขึ้นรถ] ไทเปประตูเหนือ(ถนนถ่าเฉิง)นั่งสายไทเป – กงซี (ผ่านหลินโข่ว)
  [ลงรถ] ลงป้ายหลินโข่ว ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 20 นาที

  เถาหยวน→ วิทยาเขตหลินโข่ว
  [ขึ้นรถ] สถานีปลายทางเถาหยวน นั่งสายเถาหยวน - หลินโข่ว(ผ่านหนานคัน และกงซี)
  [ลงรถ] ลงป้ายหลินโข่ว ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 20 นาที

  ปั่นเฉียว→ วิทยาเขตหลินโข่ว
  [ขึ้นรถ] สถานีรถไฟปั่นเฉียว นั่งรถประจำทางสายปั่นเฉียว - กงซี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 - 40นาที
  [ลงรถ] ลงป้ายหลินโข่ว ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 20 นาที

  รถแท็กซี่ : ค่าแท็กซี่จากสนามบินไปยังวิทยาเขตหลินโข่ว ประมาณ 800 – 900 เหรียญไต้หวัน

  ----------------------------------------------------------------------------------

  นอกจากนี้ยังมีรถรับส่งระหว่างวิทยาเขต ค่าใช้จ่ายและตารางเวลาโปรดดูที่เว็บไซต์ของ สำนักงานกองกลาง(บริการข้อมูลงานราชการและรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย) • Homeความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน│สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน
  หลักสูตรและการสมัครเข้าเรียนศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำวัน
  การสมัครหอพักทุนการศึกษาสำรวจไทเปถาม – ตอบ: ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติติดต่อสอบถามดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ